...

Интегриране в Laravel на reCaptcha v3

Добавяне на капча проверка във всяка една форма в Ларавел
преди 10 месеца

reCAPTCHA е услуга на Гугъл, която позволява проверка при попълване на форми дали попълващият е "човек".
Новата версия 3 има по-различен механизъм от старите версии и за да го интегрираме в Ларавел трябва да имаме инсталирани curl и json като пхп екстеншъни.
Първо регистрираме нов сайт за рекапча в https://www.google.com/recaptcha/admin/create
Може да ползвате както реални, така и фейк адреси на домейни.
Добавяте в .env файла следните промениви:

GOOGLE_RECAPTCHA_KEY=6Lc..........
GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET=6L......

После създаваме rule за да може да ползваме проверката във всяка форма, която искаме чрез вграденият в Ларавел метод validate:

php artisan make:rule Recaptcha

Това създава класа app\Rules\Recaptcha.php където променяме функцията passes:

public function passes($attribute, $value)
  {
    $data = array(
      'secret'  => env('GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET'),
      'response' => $value
    );

    try {
      $verify = curl_init();
      curl_setopt($verify, CURLOPT_URL, "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify");
      curl_setopt($verify, CURLOPT_POST, true);
      curl_setopt($verify, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
      curl_setopt($verify, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
      curl_setopt($verify, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
      $response = curl_exec($verify);
      return json_decode($response)->success;
    } catch (\Exception $e) {
      return false;
    }
  }

Сега вече може да ползвате в блейд файла (примера е за логин форма):
Във формата за логване трябва да дадете id на формата:

<form method="POST" action="{{ route('login') }}" id="login-form">

На мястото на бутона за логин:

                <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js"></script>
                <script>
                  function onSubmit(token) {
                    document.getElementById("login-form").submit();
                  }
                </script>
                <button class="g-recaptcha btn btn-primary"
                    data-sitekey="{{ env('GOOGLE_RECAPTCHA_KEY') }}"
                    data-callback='onSubmit'
                    data-action='submit'>Вход</button>

Сега в контролера, в който взимаме формата (в нашият случай app/Http/Controllers/Auth/LoginController.php):

use App\Rules\Recaptcha;

.....

  protected function validateLogin(Request $request)
  {
    $request->validate([
      $this->username() => 'required|string',
      'password' => 'required|string',
      'g-recaptcha-response' => ['required', new Recaptcha()]
    ]);
  }