...

Как да инсталираме fontawesome 5 в нов Laravel проект

вграждане в отделен скрипт на Fontawesome в Laravel проект
преди 10 месеца

За да включим свободната версия на иконите от fontawesome 5 в мов Laravel проект е нужно да изнсталираме следнита пакети

npm i @fortawesome/fontawesome @fortawesome/fontawesome-free-solid @fortawesome/fontawesome-free-regular @fortawesome/fontawesome-free-brands --save-dev

След това създаваме файл resources/assets/js/font-awesome.js със съдържание

/**
 * Font Awesome 5
 */
import fontawesome from '@fortawesome/fontawesome';
import solid from '@fortawesome/fontawesome-free-solid';
import regular from '@fortawesome/fontawesome-free-regular';
import brands from '@fortawesome/fontawesome-free-brands';

fontawesome.library.add(solid);
fontawesome.library.add(regular);
fontawesome.library.add(brands);

И във webpack.mix.js добавяме

.js('resources/assets/js/font-awesome.js', 'public/js')

Естествено, добавяме

<script src="{{ asset('js/font-awesome.js') }}" defer></script>

където искаме да се използва. Пълният списък с икони (към момента 3978) може да намерите на адрес: https://fontawesome.com/icons?d=gallery Свободните са 1341: https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free

В последствие можем да ги ползваме чрез:

<i class="far fa-address-book"></i>

както и с всички допълнителни опции.