...

Конфигурация на гитлаб за изпращане на мейли през локален мейл сървър.

start tls на 587 порт
преди 3 месеца

Конфигурация на гитлаб за изпращане на мейли през локален мейл сървър.


 gitlab_rails['smtp_enable'] = true
 gitlab_rails['smtp_address'] = "mail.laravel-vue.eu"
 gitlab_rails['smtp_port'] = 587
 gitlab_rails['smtp_user_name'] = "gitlab@laravel-vue.eu"
 gitlab_rails['smtp_password'] = "pass"
 gitlab_rails['smtp_domain'] = "mail.laravel-vue.eu"
 gitlab_rails['smtp_authentication'] = "login"
 gitlab_rails['smtp_enable_starttls_auto'] = true
 gitlab_rails['smtp_tls'] = false
 gitlab_rails['smtp_ssl'] = false
### Email Settings

 gitlab_rails['gitlab_email_enabled'] = true

##! If your SMTP server does not like the default 'From: gitlab@gitlab.example.com'
##! can change the 'From' with this setting.
 gitlab_rails['gitlab_email_from'] = 'gitlab@laravel-vue.eu'
 gitlab_rails['gitlab_email_display_name'] = 'GitLab laravel-vue.eu'

Другият вариант е да ползвате https://laravel-vue.eu/post/konfigurirane-na-sendmail-kato-rilei-km-tls-mail-server-20