...

Конвертиране на pfx за използване в Apache

как да конвертираме pfx до cer key и crt и как да ги включим в конфигурация на Apache
преди 9 месеца

Когато имаме предоставен pfx сертификат и искаме да го използваме в Apache - трябва да го конвертираме до 3 различни файла:

 • сертификата (.cer)
 • ключа (.key)
 • сертификата на издателя (.crt)

Тези три файла може да използваме в конфигурацията на Апаха.
Ако сертификата е генериран с ключ - с долните команди ще го махнем, тъй като при стартиране на Апаха няма как да напишем паролата.
Ако има ключ - той ще ви бъде поискан при всяка команда, но няма да е включен в крайните файлове.
Приемаме, че нашият pfx файл е записан в /etc/apache2/certs с име my-domain.pfx и ние сме в тази директория.
Първо експортваме сертификата:

 openssl pkcs12 -in my-domain.pfx -clcerts -nokeys -out my-domain.cer

След това експортваме ключа:

openssl pkcs12 -in my-domain.pfx -nocerts -nodes -out my-domain.key

Последно експортваме сертификата на издателя:

openssl pkcs12 -in my-domain.pfx -out ca.crt -nodes -nokeys -cacerts

Koнфигурацията, която трябва да добавим в апаха е:

<VirtualHost my-domain:80>
      ServerAdmin mail@my-domain
      DocumentRoot /home/user/public_html/my-domain/public
      ServerName my-domain
      setenvIf Request_URI ".(jpg|jpeg|png|css|gif|ico|js)$" dontlog
      ErrorLog "/var/log/apache2/my-domain.err.log"
      CustomLog "/var/log/apache2/my-domain.acc.log" common env=!dontlog

    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

      <Directory /home/user/public_html/my-domain/public>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
      </Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost my-domain:443>  
  ServerName my-domain  
  SSLEngine on  
  SSLCertificateFile /etc/apache2/certs/my-domain.cer  
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certs/my-domain.key  
  SSLCACertificateFile /etc/apache2/certs/ca.crt  

  setenvIf Request_URI ".(jpg|JPG|jpeg|JPEG|png|PNG|css|CSS|gif|GIF|ico|ICO|js|JS)$" dontlog  
  ErrorLog "/var/log/apache2/my-domain-ssl.err.log"  
  CustomLog "/var/log/apache2/my-domain-ssl.acc.log" common env=!dontlog  

  DocumentRoot /home/user/public_html/my-domain/public  
  ServerName my-domain  

  <Directory /home/user/public_html/my-domain/public>
    SSLRequireSSL
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>