...

MariaDB създаване на потребител и база

през конзола
преди 10 месеца

Как бързо да създадем потребител и база в МариаДБ и да дадем на потребителя пълни права за базата:


# 1. създаване на база
mysql> CREATE DATABASE `mydb`;
# 2. създаване на потребител
mysql> CREATE USER 'myuser' IDENTIFIED BY 'mypassword';
# 3. Даване на права на потребителя за достъп до сървъра от локалхост
mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'myuser'@localhost IDENTIFIED BY 'mypassword';
# 3а. Ако искаме да има достъп от друг хост
mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'myuser'@'хост_ип' IDENTIFIED BY 'mypassword';
# 4. Даване на пълни права на потребителя върху базата
mysql> GRANT ALL privileges ON `mydb`.* TO 'myuser'@localhost;
# 5. След всяка промяна на правата трябва да се презаредят привилегийте
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
# 6. Проверка на привилегийте
mysql> SHOW GRANTS FOR 'myuser'@localhost;
+--------------------------------------------------------------+
| Grants for myuser@localhost                 |
+--------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO 'myuser'@'localhost'          |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `mydb`.* TO 'myuser'@'localhost'   |
+--------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0,00 sec)