...

Пускане на Апах с рестриктнат юзер под Линукс

Apache с mpm_itk, работещ като потребител с орязани права
преди 10 месеца

Използвайки Линукс лесно може да ограничим достъпа на потребителите с публичен достъп, какъвто е потребителя, с който е стартиран даден сайт. В примера ще ползваме потребителя laravel-vue.eu, който ще го ограничим да използва само scp/sftp достъп и само до неговата домашна директория.

 1. инсталираме rssh в различните дистрибуции е различно, аз ползвам Gentoo:
  emerge app-shells/rssh
  # добавяме го към шеловете
  echo "/usr/bin/rssh" >> /etc/shells
 2. Създаваме потребителя:
  useradd -d /home/laravel-vue.eu -m -s /usr/bin/rssh laravel-vue.eu
  # задаваме парола на потребителя
  passwd laravel-vue.eu

  сега може да прабвате ограничението на rssh: su laravel-vue.eu - - излиза надпис

  This account is restricted by rssh.
  This user is locked out.
  If you believe this is in error, please contact your system administrator.
 3. Добавяне на mpm_itk - модул към апаха, който позволява всеки сайт да се стартира като различен потребител:
  emerge www-apache/mpm_itk
  # за да го активирате трябва да промените в /etc/conf.d/apache2:
  APACHE2_OPTS="-D DEFAULT_VHOST -D SECURITY -D PHP -D MPM_ITK"
  # редактирайте и /etc/apache2/modules.d/00_mpm_itk.conf като въведете за минимални стойности uid/gid на апаха
  <IfDefine MPM_ITK>
  LoadModule mpm_itk_module modules/mpm_itk.so
  LimitUIDRange 81 2000
  LimitGIDRange 81 2000
  </IfDefine>

  При някой дистрибуции вместо редакция на /etc/conf.d/apache2 трябва да пуснете модула чрез a2emod mpm_itk

 4. Създайте нужните директории, в които ще се хоства сайта и дайте права на laravel-vue.eu само върху нея, домашната директория я правим собственост на рут. това е изискване за да може да ограничим sftp/scp достъпа само до тази директория
  mkdir /home/laravel-vue.eu/public
  chown -R laravel-vue.eu:laravel-vue.eu /home/laravel-vue.eu/public
  chown root:root /home/laravel-vue.eu
 5. Ограничаваме достъпа през ссх на laravel-vue.eu като в /etc/ssh/sshd_config добавяме
  Match User laravel-vue.eu
  ForceCommand internal-sftp
  PasswordAuthentication yes
  ChrootDirectory /home/laravel-vue.eu
  PermitTunnel no
  AllowAgentForwarding no
  AllowTcpForwarding no
  X11Forwarding no

  рестартираме ссх, за да имат ефект новите настройки: rc-service sshd restart

 6. Променяме конфигурацията на апаха за сайта:

  <VirtualHost laravel-vue.eu:80>
    ServerName laravel-vue.eu
    ServerAdmin admin@design-m.eu
  
    DocumentRoot "/home/laravel-vue.eu/public"
  
    setenvIf Request_URI ".(jpg|jpeg|png|css|gif|ico|js)$" dontlog
    ErrorLog "/var/log/apache2/01.lv.err.log"
    LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" VLOG=%{VLOG}e" combined
    CustomLog "/var/log/apache2/01.lv.acc.log" combined env=!dontlog
  
    <Directory "/home/laravel-vue.eu/public">
      Options FollowSymLinks
      AllowOverride All
      Require all granted
    </Directory>
  
    AssignUserID laravel-vue.eu laravel-vue.eu
  </VirtualHost>

  Добавяме някакво судържание, за да тестваме сайта echo "laravel-vue.eu" > /home/laravel-vue.eu/public/index.php, рестартираме апаха и готово. SFTP/SCP достъпа трябва да е с директория само /public, тъй като сме ограничили достъпа чрез ссх конфигурацията