...

Създаване на git хранилище и добавяне на файлове

Command line instructions
преди 1 година

При добавяне на ново хранилище (в gitlab или gitea):

Git глобални настройки

ако все още не сте добавили потребител глобално във вашият гит:

git config --global user.name "MyDevName"
git config --global user.email "dev@laravel-vue.eu"

Създаване локално копие на новото хранилище

това ще свали все още празното хранилище на вашият компютър, ще добавите файл към него, ще го къмитнете и пъшнете към новото ви хранилище

git clone git@git.domain:git-user/project.git
cd project
touch README.md
git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master

Добавяне на съществуващи файлове към хранилището

ако вече имате локален проект и искате да го качите вече на новосъздадено хранилище:

cd project
git init
git remote add origin git@git.domain:git-user/project.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master

Добавяне на вече съществуващ git проект към текущото хранилище

cd project
git remote rename origin old-origin
git remote add origin git@git.domain:git-user/project.git
git push -u origin --all
git push -u origin --tags